Information
  • uid=jeaben2,cn=users,O=EUROACCIDENT.COM
  • Jeanette Bengtsson

Förmån av sjukvårdsförsäkring
Information

By Jeanette Bengtsson, last updated 15 maj 2018

Skatteverket har på begäran från Svensk Försäkring publicerat ett ställningstagande för att tydliggöra hur stor del av premien som är förmånsskattepliktig för den anställde när arbetsgivaren betalar hela premien. Det innebär att den skattepliktiga förmånen av en sjukvårdsförsäkring schablonmässigt kan beräknas till 60 procent av försäkringspremien.

Sedan den 1 juli 2018 gäller bestämmelser som innebär att förmånen av en sjukvårdsförsäkring som helt och hållet betalas av arbetsgivaren ska värderas till ett belopp som motsvarar premien som arbetsgivaren betalar för försäkring. Om sjukvårdsförsäkringen omfattar både skattepliktiga och skattefria insatser, vilket de allra flesta försäkringar gör, ska premien dock proportioneras på en skattepliktig och en skattefri del.

I samband med att bestämmelserna började gälla gjorde Euro Accident och branschorganisationen Svensk Försäkring en preliminär tolkning av proportioneringen, eftersom varken den nya lagen eller Skatteverket gav någon tydlig vägledning.

Euro Accidents preliminära tolkning var då att 83 procent av premien för PrivatAccess Brons, 71 procent för PrivatAccess Silver och 68 procent för PrivatAccess Guld skulle förmånsbeskattas.

Sedan dess har Euro Accident och branschorganisationen Svensk Försäkring arbetat fram en branschgemensam schablon och bett Skatteverket komma med ett ställningstagande till hur stor andel av premien för sjukvårdsförsäkring som ska beskattas.

Skatteverket konstaterar i sitt ställningstagande, som publicerades den 10 juni 2019, att 60 procent av försäkringspremien utgör underlag för beskattning medan 40 procent av premien är en skattefri förmån.

Skatteverkets ställningstagande gäller från och med publiceringen den 10 juni 2019, men kan tillämpas från och med det att de nya reglerna trädde ikraft den 1 juli 2018 med stöd av att det inte finns någon tidsbegränsning angiven i ställningstagandet.

På euroaccident.se hittar du frågor och svar om förmånsskatten på sjukvårdsförsäkring och en kalkyl som kan användas för att ge en indikation om skatteeffekten för både arbetsgivare och anställda. När det gäller skatteeffekten bör dock en skatteexpert eller Skatteverket tillfrågas.

I menyn hittar du frågor och svar och en kalkyl som kan användas för att ge en indikation om effekten för både arbetsgivare och anställda.

Om du har några ytterligare frågor, är du välkommen att vända dig till din försäkringsförmedlare.

Link: Information (in english) (pdf)
Link: Frequently asked questions (pdf)
Link: Calculation Assistance (xltx)

 

Senast uppdaterad: 2019-07-10